خوش کیلدینگیز

باله لر صحیفه سی گه خوش کیلد یز

۱۳۸۸ فروردین ۵, چهارشنبه

توبرکلوز یا سل کسل لیگی گه قرشی واکسینتوبرکلوز کسل لیگی گه قرشی یخشی راق واکسین تاپش امید وارلیک

24 مارچ آیی توبرکلوز خلق ارا کونی

بیر تحقیقی گروپ جاپان مملکتی ده بیر ینگی واکسین توبرکلوز کسل لیگی گه قرشی تاپگن لر.
(HSP65) (heat shock protein 65) واکسین دی ان ای که میکو بکتیریل ایتیله دی
مخلوط قیلگنی دن توزت گنلر. (IL -12)interleukin -12 و
اوشبو ینگی واکسین قیله آلگن کی هم کسل لیگی نی دمی نی آلش « وقایه» و هم کسل لیگی نی دارو لش« معالجه»
) امتحانی توشقان لر ده کورستگن. CD4 و + CD8 ( + positiv T + cell توبر کلوز

واکسین بولگن دن کیین
امتحانی توشقان لر ده توبر کلوز بیلن اعضا لر ده کسل لیگی آز لش گن همده کوبراق حیات قیلیش قابلیتی قوتلش گن.
میمون لر کی توبرکلوز کسل قیلینگن لر کی واکسین بولگن کورسته دی کی حیات قیلیش قابلیتی کوب قوتلنگن و توبر کلوز گه قرشی دفاعی سیستم جدا هم قوتلنگن البته واکسین بولمگن لر بیلن مقایسه ده.
اوندن باشقه دوالش یا «معالجه » تاثیری هم بار ایکن.

اوشبو توبرکلوز گه قرشی واکسین کی ضرر لی تاثیر لری انسان لر گه اونچه کوب بولمسه کوب یخشی کسل لیگ نی دمی نی آلش «وقایه» و حتی کی دوا لش «معالجه» تاثیر لری هم بولسه کوب دن کوب بویوک یوتوق سنله دی.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19200841

چونکی بو گون توبر کلوز کسل لیگی نی جدا هم کوچلیک تور لری کی نیچی خیل دارو لر نی هم کوچی ایتمیدی تاپیل گن . توبرکلوز کسل لیگ نی دارو لنشی کوب زمان و کوب پول تیلی دی همده فقیر مملکت لر ده مینگ لب انسان لر نی هر اییل جانی نی آله دی.
اوشبو واکسین قیله آله دی مینگ لب انسان لر نی اولوم دن قوتقر سه.

افغانستان ده هر اییل 7840 کیشی توبرکلوز یا سل کسل لیگ ده قربان بوله دیلر.
68% توبرکلوز یا سل کسل رلری خاتون لر دور افغانستان ده
هر ییل ینگی توبرکلوز ده کسل بولگن لر نی سانی کی تشخیص بوله دی 39445 لیکن تشخیص بولمه گن لر موندن هم کوب راق.
ا1399 ییل گه چه افغانستان ساغلیک وزیزلیگی نی ریجه لری
70% توبرکلوز کسل لری نی تشخیص قیلیش 1389 ییل گه چه.
50% گه چه کسل لیگ نی کملش و بو کسل لیگ دن اولیش نی دمی نی آلش 2015 ییل گه چه.
سویدن طبیب لر مجله سی دن آلب ترجمه بولگن läkartidningen.se 2009 vol 106
علیشیر قیتمس

۱ نظر:

باله لر اوچون بران صحیفه اوزبیک تیل ده کیرک مو؟